Kategorier

Mest solgte

Alle bedst sælgende

Information

Nyhedsbrev

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HANDELSKØB.

for Pevitech ApS samt www.pevitech.dk

CVR-nr. 34692785

1. Aftalegrundlaget:

1.1 Alle leverancer fra Pevitech til kunden sker i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. For alle handelskøb gælder disse betingelser, hvor ikke andet er aftalt.

2. Tilbud, ordrebekræftelse og priser:

2.1 Pevitechs tilbud til kunden er bindende i 14 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er udtrykkeligt nævnt i tilbuddet.


2.2 Aftalen er først endeligt indgået, når kunden har accepteret tilbuddet, og Pevitech har afgivet skriftlig ordrebekræftelse til kunden.


2.3 Såfremt kunden har indsigelser til ordrebekræftelsen, skal sådanne fremsættes straks og altid senest 5 dage fra ordrebekræftelsens modtagelse.


2.4 Alle priser er ekskl. moms, og enhver anden statslig afgift. Evt. omkostninger til transport og forsikring betales af kunden udover den aftalte pris.


2.5 Pevitech forbeholder sig ret til at regulere den aftalte pris i forhold til de på leveringstidspunktet gældende valutakurser, indkøbspriser, toldsatser og andre forhold, der kan være relevante for den pågældende leverance, og som i øvrigt er uden for Pevitechs kontrol.


2.6 Hvis kunden anmoder Pevitech om at udføre arbejde udover det oprindeligt aftalte, er Pevitech berettiget til betaling for sådant arbejde. Arbejder udføres til timepris for henholdsvis mande og maskintimer. Priser oplyses på forlangende.

3. Tekniske oplysninger:

3.1 Med mindre der indgås særskilt aftale om enkelte dele af leverancen, leveres denne i den efter Pevitechs mest hensigtsmæssige kvalitet i forhold til kundens behov og den aftalte pris.


3.2 Tekniske oplysninger, herunder om kapacitet, dimensioner, specifikationer m.v., som er gengivet i kataloger, brochurer, brugsanvisninger, hjemmeside og lignende, vedrørende produkters funktion og anvendelse er alene vejledende, medmindre andet er skriftligt aftalt.


3.3 Pevitech forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen, såfremt dette er teknisk hensigtsmæssigt.

4. Samarbejde

4.1 Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel og ansvarsfuld holdning. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig i forbindelse med en leverance som den pågældende.


4.2 Kunden skal på anmodning assistere Pevitech med oplysninger og træffe evt. nødvendige beslutninger til gennemførelse af leverancen med den fornødne hurtighed.
                              

4.3 Parterne skal løbende informere hinanden om forhold, som skønnes at have betydning for den konkrete leverance.

5. Levering:

5.1 Levering sker Ex-Works Pevitechs adresse (Incoterms 2010), medmindre andet er skriftligt aftalt. Evt. aftale om Pevitechs transport til anden adresse og evt. afholdelse af omkostningerne dertil udgør ikke en fravigelse af levering Ex-Works (Incoterms 2010). I tilfælde af fravigelse skal den relevante Incoterm 2010 udtrykkeligt fremgå af parternes aftale.


5.2 Uanset ovennævnte sker levering til kunden direkte fra en af Pevitechs underleverandører i henhold til den pågældende underleverandørs transportbetingelser.


5.3 Levering sker på det med kunden aftalte tidspunkt. Dette gælder dog ikke, såfremt rettidig levering forhindres på grund af forhold hos kunden. I så fald kan Pevitech kræve fristforlængelse og omkostningskompensation.


5.4 Pevitech forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger med henblik på rettidig levering. Forsinket levering berettiger ikke kunden til at udøve misligholdelsesbeføjelser i den anledning.

6. Mangler og reklamation:


6.1 En leverance er behæftet med en mangel, såfremt den ikke opfylder den aftalte specifikation, og der ikke er tale om en mindre, ubetydelig afvigelse.


6.2 Såfremt leverancen er mangelfuld, er kunden pligtig til straks og senest 24 timer efter levering at reklamere herover, såfremt kunden har eller burde have konstateret manglen i forbindelse med leveringen. Reklamation skal altid ske indenfor garantiperioden, jf. pkt. 7.2.


6.3 Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, bortfalder kundens ret til at gøre manglen gældende.


6.4 Reklamationen skal som minimum indeholde en skriftlig angivelse af, hvori manglen består. Kunden er alene berettiget til at kræve manglen afhjulpet af Pevitech.
Reklamationer sendes altid pr. e-mail til salg@pevitech.dk

6.5 Såfremt kunden selv tilvejebringer materiale, opsætninger eller andet til leverancen, hæfter Pevitech ikke for mangler, der kan henføres dertil.

6.6 Såfremt en vare “leveres til prisen” eller prisen inkluderer levering, gælder dette kun første levering af varen. Ved senere reklamation eller tilbagetagelse I anden sammenhæng ex. annullering af handel, hæfter kunden/køber for returfragt samt fragt iøvrigt.

7. Garanti og service

7.1 Pevitech garanterer, at leverancen er udført i overensstemmelse med god it-skik og handelsskik.

7.2 Garantiperioden på brugte maskiner og varer er 6 måneder, hvis ikke andet er skriftligt aftalt. Garantiperioden løber fra tidspunktet for levering.
For fabriksnye maskiner og varer er garantiperioden 12 måneder, dog altid mindst den fra producenten oplyste garantiperiode.

7.3 Pevitech tilbyder kunden at indgå en særskilt serviceaftale vedrørende leverancen, som skal sikre kunden hurtig support og afhjælpning af mangler.

7.4 Ved handel “en gros”, eller “købt som beset” eller “afhentningspris” gælder ingen reklamationsret, medmindre andet skriftligt er aftalt.

8. Betaling:

8.1 Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 8 dage efter fakturadato.


8.2 Der påløber rente med 2 % pr. måned fra forfaldsdagen til betaling sker.


8.3 I tilfælde af forsinket betaling er Pevitech berettiget til et rykkergebyr på DKK 250,00 pr. rykker.


8.4 Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i skyldige betalinger til Pevitech.

9. Ejendomsret, immaterielle rettigheder m.v.:

9.3 Kunden kan være forpligtet til at indgå særskilt licensaftale om brug af software. I sådant tilfælde er kundens brug reguleret af den pågældende licensaftale.


9.4 Pevitech er uden ansvar for software. Dette gælder også tredjepartssoftware, som måtte være indarbejdet i Pevitechs software, såfremt kunden er gjort opmærksom på tilstedeværelsen af sådan software.


9.5 Pevitech forbeholder sig alle rettigheder til det solgte, indtil det samlede fakturerede beløb for den pågældende leverance uigenkaldeligt er overført til Pevitech. Ubetalte varer, eller dele heraf, kan uden domsafsigelse afhentes på købers adresse uden forudgående aftale.

9.6 Pevitech må bruge kundens navn i forbindelse med promovering, marketing og offentlig referenceliste.

10. Ansvar:

10.1 Pevitech er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.


10.2 I intet tilfælde er Pevitech dog ansvarlig for kundens driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, installationsomkostninger, tab af avance, tab og eller beskadigelse af data eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold overfor tredjemand.


10.3 Uanset ovennævnte kan Pevitechs samlede ansvar overfor en kunde under ingen omstændigheder overstige et beløb ekskl. moms svarende til det, som Pevitech har modtaget fra kunden for den pågældende leverance, dog maksimum DKK 100.000.


10.4 Kunden skal holde Pevitech skadesløs i den udstrækning Pevitech pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som efter levering er forvoldt af leverancen.

11. Underleverandører:

11.1 Pevitech er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.


11.2 I så fald hæfter Pevitech for sådanne underleverandører som for egne forhold.


11.3 Pevitech hæfter ikke i forhold til standardudstyr leveret af underleverandører, men transporterer sine rettigheder, herunder evt. garantier, overfor sådan underleverandør til kunden. Kunden kan herefter selv gøre krav gældende mod pågældende underleverandør.

12. Force majeure:

12.1 I alle forhold, som Pevitech ikke har indflydelse på, såsom arbejdskonflikter, vejrlige, maskinsammenbrud, brandskade, strømsvigt, svigtende tilførsel af råvare, regeringsforanstaltninger, krig, terror og uroligheder, skal Pevitech være berettiget til at udskyde leverancen. Såfremt Pevitech vil påberåbe sig nærværende bestemmelse, skal kunden uden unødigt ophold underrettes herom.


13. Konflikter:

13.1 Enhver tvist, som omstændigheder. Ingen part måtte opstå i forbindelse med disse salgs- og leveringsbetingelser og enhver aftale parterne imellem, som parterne ikke selv kan løse ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret og ved vold¬gift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler.

 

Pevitech ApS